Top
Özelge: Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerde KDV istisnası uygulaması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8518
post-template-default,single,single-post,postid-8518,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerde KDV istisnası uygulaması hk.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KDV

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.0.06.53-010-22

11/11/2011

Konu

:

Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerde KDV istisnası uygulaması.

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; yabancı bayraklı gemilere Türk karasularında verdiğiniz survey hizmetinin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında görüş talep ettiğinizi, Başkanlığımızca verilmiş olan … tarih ve … sayılı özelgede söz konusu hizmetin hizmet ihracı olarak değerlendirilmediği belirtilerek, 60 No.lu KDV Sirküleri kapsamında özelgemizin yeniden gözden geçirilmesi talep edilmekte olup, Başkanlığımızca konunun yeniden değerlendirilmesi neticesinde söz konusu özelge aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

             1/1. maddesinde;  ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            6/b maddesinde; işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

            11/1-a maddesinde; yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin, KDV den istisna olduğu,

            12/2 nci maddesinde; yurt dışındaki müşteri tabirinin, ikametgahı, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakil faaliyet gösteren şubeleri ifade ettiği, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için;

            – Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır,

            – Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır,

            şartlarının yerine getirilmiş olmasının gerektiği,

            13/b maddesinde; deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

            16/1-c maddesinde; Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların KDV den istisna olduğu,

            17/4-o maddesinde; gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat işlemine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem göre mallar için verilen ardiye depolama ve terminal hizmetlerinin KDV den istisna olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan, hizmet ihracı ile ilgili açıklamalara 17, 26, 30 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yer verilmiştir.

            Hizmet ihracında KDV istisnasının uygulanabilmesi için 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümünde sayılan aşağıdaki dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur;

            1- Hizmet Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır,

            2- Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir,

            3- Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir,

            4- Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

            60 No.lu KDV Sirkülerinin 3.1.2. bölümünde, “Öte yandan, kabotaj hakkının düzenlendiği 20/4/1926 tarih ve 815 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince, yabancı bayraklı gemilerin Türkiye içinde taşıma yapma hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle, yabancı bayraklı gemilere yapılan tamir, bakım ve onarım hizmetlerinin “yurtdışındaki bir müşteriye” “yurtdışında faydalanmak üzere yapılan” bir hizmet kabul edilmesi gerekmektedir.

            Bu itibarla, yabancı bayraklı gemilere Türkiye’de ifa edilecek tadil, bakım, onarım hizmeti, 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen şartlar mevcut olmak kaydıyla, KDV Kanununun 11/1-a ve 12/2 nci maddelerine göre hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisna olacaktır.”

            açıklamaları yer almaktadır.

            Öte yandan, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında verilen hizmetlerin kapsamına ilişkin açıklamalara 15, 87 ve 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 60 No.lu KDV Sirkülerinin 3.2.2. bölümünde yer verilmiştir.

            87 Seri No.lu KDV Tebliği ile değiştirilen 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B/1) bölümünde;

            “KDV Kanununun 13/b maddesiyle deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.

            İstisna kapsamına, yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dahil olmak üzere, araçlar için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmet girmektedir.

            Bu hizmetlerin liman ve hava meydanları işletmeleri yanında diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından ifa edilmesinin istisna uygulaması açısından önemi bulunmamaktadır.”

            denilmektedir.

            60 No.lu KDV Sirkülerinin 3.2.2.1. bölümünde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler bakımından KDV den istisna edilecek işlemler arasında sayılan “nezaret hizmeti”, konteyner ve diğer yüklerin gemiden sahaya indirilmesi veya gemiye yüklenmesi esnasında verilen gözetim hizmeti şeklinde tanımlanmıştır.

            Buna göre;

            1- Yurt dışında yerleşik firmalar ile Türkiye’de yerleşik firmalara ait deniz araçları ile bunların yük ve yolcularına, liman ve hava meydanlarında verdiğiniz gözetim hizmetleri KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamında KDV den istisna olacaktır.

            Söz konusu gözetim hizmetleri, konteyner ve diğer yüklerin gemiden sahaya indirilmesi veya geminin yüklenmesi esnasında verilen hizmetleri kapsamakta olup, saha içinde de olsa yükün bir konteynerin içinden diğer konteynerin içine aktarılması hizmeti ile buna yönelik gözetim hizmetleri bu istisnanın kapsamına girmemektedir.

            2- Yurt dışında yerleşik firmalara ait yabancı bayraklı gemiler ile Türkiye’de yerleşik firmalara ait uluslararası deniz taşımacılığı yapan gemilere Türk kara sularında, ancak limanların dışında verdiğiniz gözetim hizmetleri, KDV Kanununun 11/1-a ve 12/2 nci maddelerindeki şartlar çerçevesinde KDV den müstesnadır.

            3- Yurt dışında yerleşik firmalara ait yabancı bayraklı gemiler ile Türkiye’de yerleşik firmalara ait uluslararası deniz taşımacılığı yapan gemiler ile gerek yurt dışında gerekse Türkiye’de yerleşik firmalara ait yüklere, yurt dışında verilen gözetim hizmetleri ise KDV nin konusuna girmediğinden KDV ye tabi olmayacak ve herhangi bir istisnadan yararlanılaması da söz konusu olmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE