Top
Özelge: Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi imalatçı şirket adına düzenlenmiş "Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi"nin olması gerektiği hakkında… - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8562
post-template-default,single,single-post,postid-8562,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi imalatçı şirket adına düzenlenmiş “Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi”nin olması gerektiği hakkında…

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı    : B.07.0.GİB.0.02.62/6234- 169                                                                        

Konu  : Damga Vergisi

 

……. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(……… Grup Müdürlüğü )

 

 

İlgi    : …….. tarihli ve ……. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız eki …… 23 üncü Noterliği’ne hitaben düzenlenen ………. tarih ve ……… sayılı özelgenizin incelenmesinden,                  ……….. Genel Müdürlüğü tarafından “…….. İçme Suyu Tesisleri ve İsale Hattı 1. Kademe İnşaatı İşi” nin ….. İletişim İnş. Nak. Enerji Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ihale edildiği ve söz konusu işe ilişkin olarak yüklenicinin 20.05.2008 tarih ve 82 sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesine sahip olduğu ve …….. Genel Müdürlüğü tarafından yüklenici firmaya ödenecek olan hak ediş bedellerinden bir kısmının yine söz konusu işte kullanılacak olan su borularını temin eden …… Boru Makine San. ve Tic. A.Ş. adına tek taraflı temliğine yönelik olarak anılan Noterlikce tanzim edilecek olan temliknamenin tasdik işlemi sırasında damga vergisi ve harç istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüşünüzün talep edilmesi üzerine, …..Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına düzenlenen 04.07.2008 tarihli ve 2008/D3-02873 sayılı Yurt İçi Satış ve Teslim Belgesi’nin “…… İçme Suyu Tesisleri ve İsale Hattı 1. Kademe İnşaatı İşi”ne yönelik olarak düzenlendiğinin tevsik edilmesi, ayrıca söz konusu temliknameye “İş bu temliknamenin münhasıran belge kapsamında yapılan iş ile ilgili mal ve malzeme alımlarının ödenmesine ilişkin olduğunun ve bunun haricinde başka ödemeler için kullanılmayacağının” şerh düşülmesi halinde, söz konusu temliknamenin tasdik işlemi sırasında harç ve damga vergisinden istisna edilmesinin mümkün bulunacağı şeklinde görüş verdiğiniz anlaşılmış, konuya ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 488 sayılı  Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Ek 1 inci maddelerinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerin ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; bu maddelerin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı  tarafından birlikte tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu maddelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkındaki  Tebliğlerde döviz kazandırıcı faaliyet tanımının, ihracat ile bu Tebliğlerde sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetleri kapsayacağı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 2 Seri Nolu Tebliğ ile değişik (1)  Seri No.lu Tebliğin “3.1.İhracat İşlemleri” başlıklı bölümünde,

“……………………………………

3.1.8. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan ithalat veya yurt içi alımlar,

ile ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara (gümrük idarelerine          verilen beyannameler   dahil)   ihracata    ilişkin    olduğunun   tevsik    edilmesi   kaydıyla,  

işlem yapan kuruluşlarca re’sen damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir.” hükmüne yer verilirken, (3.2) bölümünde,

“……………………………………

3.2.1. Yatırım programında yer alan Kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,

3.2.1.1. Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları hizmet ve faaliyetler ile yerli imalatçı firmaların,mükerrer olmamak kaydıyla, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile  hizmet satış ve teslimleri,”

diğer döviz kazandırıcı faaliyet olarak belirtilmiştir.

Anılan Tebliğin “4.Uygulamaya İlişkin Esaslar” başlıklı bölümünün (4.1) maddesinde belirtildiği gibi, Tebliğin (3.2) bölümünde sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetler ile (3.1.8)  maddesinde belirtilen faaliyetler için uygulanacak damga vergisi istisnasının; ilgili kuruluşlarca, bu konuda düzenlenmiş bulunan “Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi” veya “Dahilde İşleme İzin Belgesi”nin ibrazı üzerine, başka bir belge aranmaksızın vergi ve harca konu işlemin sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şartıyla re’sen uygulanması gerekmekte, belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere ise damga vergisi ve harç istisnasının tatbik edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, …. Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, sadece Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapacağı ithalat veya yurt içi alımları ile ilgili işlemlere ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara ihracatla ilgili olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla başka bir belge aranmaksızın damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır. Ancak, Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip anılan imalatçı şirketin belge kapsamındaki mallara ilişkin yurtiçi satış ve teslimleri ihracat işlemleri arasında sayılmadığından, bu satış ve teslim işlemlerinin anılan Tebliğin (3.2) bölümünde sayılan “diğer döviz kazandırıcı faaliyetler” kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, ihale makamları ve ihale makamları dışında kalan belge sahibi kişi ve kuruluşlara yapılacak yurt içi satış ve teslim işlemlerinin ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtların da damga vergisi ve harçtan istisna tutulabilmesi için söz konusu satış ve teslim işlemlerinin, Tebliğin (3.2) bölümünde belirlenen diğer döviz kazandırıcı faaliyetler arasında sayılmış olması ve bu hususta ayrıca Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi imalatçı şirket (…… Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.) adına düzenlenmiş Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi”nin olması gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu özelgenin yazımız esasları çerçevesinde yeniden düzenlenerek gereğinin yapılmasını rica ederim.

Anlaşılacağı üzere, damga vergisi ve harç istisnasından yararlanılabilmesi için, Tebliğ’in (3.1) bölümünde sayılan “İhracat İşlemleri” için Dahilde İşleme İzin Belgesi, (3.2) bölümünde sayılan “Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler” için ise Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi olması gerekmekte, bu belgelere sahip kişi ve kuruluşlara yapılacak yurt içi satış ve teslim işlemlerinin ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtların da damga vergisi ve harçtan istisna tutulabilmesi için söz konusu satış ve teslim işlemlerinin, Tebliğin (3.2) bölümünde belirlenen diğer döviz kazandırıcı faaliyetler arasında sayılmış olması ve bu hususta ayrıca Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi imalatçı şirket adına düzenlenmiş “Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi”nin bulunması gerekmektedir.

……….. Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sadece sahip olduğu Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapacağı ithalat veya yurt içi alımları ile ilgili işlemlere ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara, ihracatla ilgili olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla başka bir belge aranmaksızın damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır. Ancak, Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip anılan şirketin belge kapsamındaki mallara ilişkin olarak ……….. İnş. Nak. Enerji Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne yapmış olduğu yurtiçi satış ve teslimlerinin ihracat sayılması mümkün olmayıp, bu satış ve teslim işlemlerinin anılan Tebliğin (3.2) bölümünde sayılan “Diğer Döviz kazandırıcı faaliyetler” kapsamında değerlendirilmesi halinde ise Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ilgili kuruluşlarca bu konuda düzenlenmiş Vergi Resim Harç İstisnası Belgesini ibraz etmesi gerekecektir.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE