Top
Özelge: Büyükşehir belediyesi adına kayıtlı taşınmazın İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 2560 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kurulan ve İlin su ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren genel müdürlük adına tapuda yapılacak te - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9066
post-template-default,single,single-post,postid-9066,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Büyükşehir belediyesi adına kayıtlı taşınmazın İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 2560 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kurulan ve İlin su ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren genel müdürlük adına tapuda yapılacak te

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

90792880-140[59-2012/35]-474

20/05/2013

Konu

:

Kurum adına yapılacak gayrimenkul devir işlemlerinde tapu harcı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Kurumunuzun İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 2560 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kurulduğu ve Ankara İlinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyet gösterdiğini belirterek, ilgili Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca, … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … ada, … parselin tamamını kapsayan … m2 arsa vasıflı taşınmazın … Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı iken genel müdürlüğünüz adına tapuda yapılacak tescil işlemlerinin tapu harcından müstesna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, “Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir.” denilmiş ve anılan Kanunun 58 inci maddesinde, tapu ve kadastro harçlarını ödemekle yükümlü olan mükellefler belirtilmiştir.

            Aynı kanunun 123 üncü maddesinde ise, “Özel Kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.” hükmü mevcuttur.

            Diğer taraftan, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmış; 21 inci maddesinin (a) fıkrasında, “İSKİ’nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” hükmüne yer verilmiş ve aynı Kanunun Ek 5 inci maddesinde de, bu Kanunun diğer Büyükşehir Belediyelerinde de uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Bu itibarla,   2560 sayılı Kanun çerçevesindeki görevleriniz dahilinde kullanmak için iktisap ettiğiniz gayrimenkullere ilişkin tapuda yapılacak tescil işlemleri sırasında aynı Kanunun 21 inci maddesi gereğince harçtan muaf tutulmanız gerekmektedir.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE