Top
Özelge: Birleşmeye ilişkin olarak düzenlenecek birleşme (devir) sözleşmesinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8654
post-template-default,single,single-post,postid-8654,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Birleşmeye ilişkin olarak düzenlenecek birleşme (devir) sözleşmesinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KVK-49-2-2-30

29/06/2010

Konu

:

Birleşme

 

 

İlgi dilekçenizde,  Şirketiniz ile  …Anonim Şirketinin, Türk Ticaret Kanununun 451 inci ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri gereğince yapılacak birleşmeye ilişkin olarak düzenlenecek birleşme (devir) sözleşmesinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında,

” Bu Kanunun uygulanmasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:

a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması.

b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi.”

hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun  “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme” başlıklı 20 nci maddesinde,

“(1) Devirlerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; birleşmeden doğan karlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez:

a)     Şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih, devir tarihidir. Münfesih kurum ile birleşilen kurum;

1) Devir tarihi itibariyle hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,

2) Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacaklarıve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini,

birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verirler.

b) Birleşilen Kurum münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt eder. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilir.”

hükmüne yer verilmek suretiyle yukarıda belirtilen şartların oluşması halinde münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlarının vergilendirileceği, birleşmeden doğan kârların ise hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği belirtilmiştir.

Dilekçeniz ekinde yer alan  11.01.2010 tarih ve 7476 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tetkikinden,  Şirketinizin … Anonim Şirketine tüm aktif ve pasifi ile devir edilmesine karar verildiği anlaşıldığından, söz konusu yönetim kurulu kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih, devir tarihi olarak kabul edilecektir.

Bu itibarla, Şirketinizin  … Anonim Şirketine devredilmesi işleminin Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında “devir” olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup söz konusu devir işleminin anılan Kanunun 20 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde gerçekleşmesi durumunda ise devirden doğan karların hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği tabiidir.

HARÇLAR KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde, noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu, 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerin bu kanunda yazılı harçlardan müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Şirketinizin, … Anonim Şirketine Türk Ticaret Kanununun 451 inci maddesine göre devredilmesi işlemi, Kurumlar Vergisi Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında devir hükmünde değerlendirileceğinden, söz konusu işleme ilişkin olarak noterde düzenlenecek birleşme (devir) sözleşmesinin, 492 sayılı Kanununun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince noter harçlarından istisna edilmesi gerekmektedir.

DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olacağı, bu Kanundaki kâğıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği hükmü yer almıştır.

Yine, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde; “Bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.” hükmüne yer verilmiştir.

Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün onyedinci fıkrasında da, Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna edileceği hükmü bulunmaktadır.

Buna göre, … Anonim Şirketine Türk Ticaret Kanununun 451 inci maddesine göre şirketinizin devredilmesi işlemi, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi kapsamında devir hükmünde değerlendirileceğinden, söz konusu işleme ilişkin olarak düzenlenen birleşme (devir) sözleşmesinin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/17 fıkrası hükmü gereğince damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE