Top
Özelge: Belli parayı ihtiva eden kefalet, teminat ve rehin senetlerinin kanunda belirtilen oranda damga vergisine tabi tutulması gerektiği, birden fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası için ayrı ayrı miktar veya nispette damga vergisine tabi tutu - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8545
post-template-default,single,single-post,postid-8545,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Belli parayı ihtiva eden kefalet, teminat ve rehin senetlerinin kanunda belirtilen oranda damga vergisine tabi tutulması gerektiği, birden fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası için ayrı ayrı miktar veya nispette damga vergisine tabi tutu

 

T.C

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

                       

Sayı     : B.07.0.GEL.0.62/6202-

Konu   :

…………….. VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

İlgi : …………….. gün ve …………….. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazı ekinde bulunan, 09.02.2005 gün ve 1659 sayılı özelgeniz ve ekleri incelendi.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabi olacağı, bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği 10 uncu maddesinde de, damga vergisi nispi veya maktu olarak alınır. Nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli para terimi, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ihtiva edeceği hükmü bulunmaktadır.

Bu hükümler gereğince, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için bu kağıdın belli parayı  ihtiva edip etmediğine bakılması, belli veya hesap edilebilir bir miktarın bulunması halinde nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında, “Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisi, en yüksek alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır.” Hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I-Akitlerle İlgili Kağıtlar bölümünün A/3 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden kefalet, teminat ve rehin senetlerinin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı açıklanmış bulunmaktadır.  

Öte yandan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde; bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi tutulacağı açıklanmıştır.  

Bu  çerçevede, özelgeniz ekindeki sözleşmenin TEMİNAT ve İADESİ başlıklı 11 inci maddesinde; “Bu işin teminatı 9.600.-YTL (9.600.000.000.-TL)’dir. Müteahhidin vereceği teminat nakit olabileceği gibi, süresiz Banka Teminat Mektubu veya Devlet Tahvili olabilir. Müteahhidin bu edimi sözleşmenin imza tarihinden itibaren 3 iş günü içinde yerine getirecektir.” Şeklinde bir hüküm yer almaktadır.

Buna göre, söz konusu sözleşmede teminat gibi damga vergisini alınmasını gerektiren akit ve işlemler bulunmaktadır. Dolayısıyla söz konusu sözleşmeye ait damga vergisi matrahını, sözleşmenin 11- TEMİNAT ve İADESİ başlıklı bölümünde yer alan 9.600.YTL teminat miktarı teşkil edecektir.

Bu nedenle, sözleşmenin 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 10 uncu ve 6/2 inci maddeleri hükmü çerçevesinde ve aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I-Akitlerle İlgili Kağıtlar bölümünün A/3 fıkrası uyarınca binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulması, ayrıca söz konusu sözleşmenin  1′ den fazla düzenlenmesi halinde her nüshanın 488 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü gereğince ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulması gerekir.

Bilgi edinilmesini özelgenizin yazımız esasları doğrultusunda yeniden düzenlenmesini rica ederim.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE