Top
Özelge: Belediye ile TOKİ arasında tapu devri - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9090
post-template-default,single,single-post,postid-9090,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Belediye ile TOKİ arasında tapu devri

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ÇANKIRI DEFTERDARLIĞI

GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.18.10.00-HK-2

05/05/2010

Konu

:

BELEDİYE İLE TOKİ ARASINDA TAPU DEVRİ

 

 

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden; … … …, … …, …, …, … Mahalleleri sınırları içinde bulunan Kentsel Yenileme Alanının tasfiyesi ve bu alanda Kentsel Yenileme Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Başkanlığınız (TOKİ) ile … Belediye Başkanlığı arasında  protokol imzalandığı ve söz konusu proje kapsamında alanda bulunan gayrimenkullerin Başkanlığınız adına tescil edilmesi işleminde tapu harcından muaf olunup olunmadığı hakkında  bilgi istenilmektedir.

492 Sayılı Harçlar Kanununun 57’nci maddesinde, “Tapu ve Kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir” denilmektedir.

Aynı Kanunun Harçtan Müstesna Tutulan İşlemler başlıklı 59/a maddesinde ise, Genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri tapu harcından istisna tutulmuştur.

06.06.2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5766 sayılı Kanunla 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa eklenen madde ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 492 sayılı Harçlar Kanunu uygulaması açısından özel bütçeli idareler kapsamına alınmıştır.

Öte yandan, 56 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin “B- 59 uncu Maddede Yapılan Değişiklikler” başlıklı bölümünde; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu uygulaması açısından özel bütçeli idareler kapsamında değerlendirilmiş ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na eklenen madde ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, 492  Sayılı Harçlar Kanunu uygulaması açısından özel bütçeli idarelere tanınan imkanlardan yararlanması sağlanmıştır. Bu suretle, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (a) ve (j) bentleri kapsamında yapacağı işlemlerde tapu harcından bağışık tutulacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, Kentsel Yenileme Alanının tasfiyesi ve bu alanda Kentsel Yenileme Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Başkanlığınız (TOKİ) ile … Belediye Başkanlığı arasında imzalan protokol gereği alanda bulunan gayrimenkullerin  Başkanlığınız adına tapuda tescil edilmesi  işleminde tapu harcının aranılmaması gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

  

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE