Top
Özelge: Atık alım teknesi alınması ve gemilerden atık alım hizmetinin KDV'den istisna olup olmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9155
post-template-default,single,single-post,postid-9155,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Atık alım teknesi alınması ve gemilerden atık alım hizmetinin KDV’den istisna olup olmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürülüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV25-45

02/03/2012

Konu

:

Atık alım teknesi alınması ve gemilerden atık alım hizmetinin KDV’den istisna olup olmayacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizce …Götürme Birliği ve … Belediyesi İktisadi İşletmesi adına yürütülen atık toplama faaliyetinde kullanılacak olan atık alım teknesinin satın alınması ve protokol gereği atık alım hizmet bedelinin tahsili amacıyla … Belediyesi İktisadi İşletmesine düzenleyeceğiniz fatura bedelleri üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında, Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.

            Aynı Kanunun 13 maddesinin (a) fıkrasında, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimlerinin, (b) fıkrasında ise deniz ve hava taşıma araçları içinliman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmış, uygulama usul ve esasları 107 Seri No. lu Tebliğinin (E/1) bölümü ile değişik 48 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

             Söz konusu Tebliğlerde, işe yeni başlayacak olanlar ile bu faaliyetleri yeni icra edecek olanlara istisna uygulanabilmesi için Kanunun 13/a maddesinde sayılan faaliyetlerin iştigal konuları arasında yer alması, faaliyetin gerektirdiği organizasyonun kurulmuş olması ve zorunlu resmi işlemler için yetkili mercilere yazılı olarak başvurulması gerektiği açıklanmıştır.

            Bu çerçevede, Şirketinize atık alım teknesi teslimi ile Şirketinizce limandaki gemilerden katı ve sıvı atık toplama hizmeti  Kanunun 13/a, b ve 48 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine göre katma değer vergisinden istisnadır. Dolayısıyla, Şirketinizce istisna kapsamındaki hizmet bedelinin … Belediyesi İktisadi İşletmesinden tahsilinde  de KDV hesaplanmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE