Top
Özelge: Aracı kurum tarafından verilen yatırım danışmanlığı hizmetinde belge düzeni hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8625
post-template-default,single,single-post,postid-8625,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Aracı kurum tarafından verilen yatırım danışmanlığı hizmetinde belge düzeni hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.0.06.29-019.01-2294

25/07/2012

Konu

:

Aracı kurum tarafından verilen yatırım danışmanlığı hizmetinde belge düzeni.

 

 

            İlgi özelge talep formunuzda, Vakfınız ile “Sermaye Piyasası Kurulu Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi” bulunan bir aracı kurum arasında “yatırım danışmanlığı sözleşmesi” yapılacağından bahisle bu sözleşme kapsamında, aracı kuruma ödeyeceğiniz aylık hizmet bedeli karşılığında aracı kurum tarafından Vakfınıza düzenlenecek belge ve bu belgede bulunması gerekli bilgilerin ne olduğu hususunda görüş talep edilmektedir.

            243 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “C-SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI TARAFINDAN DÜZENLENECEK BELGELER” başlıklı bölümünde;

            “…

            Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan, yukarıda belirtilen (V) Seri/6 Numaralı Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesi ile aracı kuruluşlar tarafından düzenlenmesi öngörülen işlem sonuç formları Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmıştır. Bu formların düzenlenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan hususlara uyulacaktır.

            1- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca menkul kıymet alım-satımlarına aracılık faaliyetinde bulunan kurumlar, menkul kıymet alım-satım ve aracılık işlemlerini yukarıda belirtilen işlem sonuç formlarını düzenlemek suretiyle belgelendireceklerdir.

            …

            2- Aracı kurumlar işlem sonuç formlarını, en az iki örnek olarak düzenleyecekler ve bir örneğini müşteriye vereceklerdir. Formun ikiden fazla örnek olarak düzenlenmesi halinde her birinin kaçıncı örnek olduğu belirtilecektir.

            3- Düzenlenecek işlem sonuç formları aşağıda sayılan bilgileri ihtiva edecektir.

            a) Aracı kuruluşun unvanı, vergi dairesi ve vergi numarası, şube kodu,

            b) Alıcı veya satıcının adı-soyadı/unvanı veya aracı kuruluş tarafından verilen müşteri hesap numarası (Aracı kuruluşlar, işlem sonuç formunda kayıtlı hesap numarası sahibi müşteriye ait kimlik bilgilerini talep halinde, Maliye Bakanlığı’na ve vergi inceleme yetkisine sahi olanlara bildirmek zorundadırlar),

            c) Alım-satıma konu teşkil eden menkul kıymetin nevi, ihraç eden kuruluşun adı, birim fiyatı ve adedi,

            d) Alım-satım talebinin karşılanma şekli (menkul kıymet borsası veya aracı kuruluş portföyü),

            e) İşlem tarihi,

            f) Belgeyi düzenleyen aracı kurum yetkilisinin isim ve imzası,

g) Birim kodu, seri ve sıra numarası (işlem sonuç formunu düzenleyen her müstakil şube veya birimi tanıtmak üzere verilecek kod  numarası ve işlem sonuç formunu düzenleyen her şube veya birim itibariyle her hesap dönemi başından itibaren 1’den başlamak üzere düzenlenme sırasına göre verilecek müteselsil sıra numarası).

            …”

            açıklamaları yer almaktadır.

            Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan, (V) Seri/6 Numaralı Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinde aracılık faaliyeti tanımlanmış olup, yatırım danışmanlığı da bu faaliyetler arasında yer almaktadır.

            Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi bulunan bir aracı kurumdan “yatırım danışmanlığı sözleşmesi” çerçevesinde alacağınız yatırım danışmanlığı hizmeti karşılığında ödeyeceğiniz hizmet bedeli için aracı kurum tarafından Vakfınıza yukarıda sayılan bilgileri ihtiva eden “işlem sonuç formu” düzenlenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE