Top
Özelge: Araç satışının resmi tatil günlerinde yapılması halinde ÖTV'nin ne zaman ödeneceği. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8639
post-template-default,single,single-post,postid-8639,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Araç satışının resmi tatil günlerinde yapılması halinde ÖTV’nin ne zaman ödeneceği.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

64597866-135[14-2014]-24

20/03/2014

Konu

:

Araç satışının resmi tatil günlerinde yapılması halinde ÖTV’nin ne zaman ödeneceği.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin araç satışlarının resmi tatil günlerinde yapılması ve aynı gün ÖTV beyannamesinin internet ortamında verilerek tahakkuk alınması halinde, ödemenin aynı gün içerisinde yapılamaması ve tatilden sonraki ilk iş gününde yapılması durumunda uygulamanın ne şekilde olacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1-b) maddesi ile Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı ÖTV’ye tabi tutulmuştur. İlk iktisap ifadesi Kanunun (2/1-b) maddesinde; (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi olarak tanımlanmıştır. Kanunun (14/2 ) maddesinde ise bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallara ait ÖTV Beyannamesinin, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verileceği ve ÖTV’nin de aynı günde ödeneceği belirtilmiştir.

            Kanunun (14/2) maddesi uygulamasına ilişkin olarak 22 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin “Taşıtlara Ait (2A) Numaralı ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Verilmesi” başlıklı (A) bölümünde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabına ilişkin (2A) numaralı ÖTV beyannamesinin 1/12/2011 tarihinden itibaren elektronik ortamda düzenlenerek vergi dairelerine gönderileceği, (2A) numaralı ÖTV beyannamesinin elektronik olarak gönderilmesi işlemini müteakiben, beyannamede gösterilen ÖTV’nin aynı gün içerisinde vergi dairesine veya anlaşmalı bankalara ödenmesi gerektiği, elektronik ortamda verilen (2A) numaralı ÖTV beyannamesinde gösterilen verginin aynı gün içerisinde ödenmemesi halinde, süresinde ödenmeyen verginin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanan gecikme zammıyla birlikte tahsil edileceği belirtilmiştir.

            Öte yandan, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin “Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği”nin Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “Sürelerin Hesaplanması ile Aylık ve Günlük Esaslar” başlıklı (III/5) alt bölümünün (b) ayrımında, “213 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (4) numaralı bendinde “Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter.” hükmü yer almaktadır.

            Buna göre herhangi bir sürenin son gününün resmi tatile rastladığından söz edilebilmesi için o sürenin, vergi kanunlarında ya da amme alacağının doğmasına neden olan özel kanunlarında yer alması gerekmektedir.

            Dolayısıyla, ödeme süresinin son günü olan vade tarihinin tatile rastlaması halinde süre, tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatine kadar uzamaktadır. Bunun dışında, gecikme zammı hesaplanması sırasında vade tarihini izleyen aylardan herhangi birinde vade tarihine tekabül eden günün tatile rastlaması hesabı etkilememekte, başka bir anlatımla sürenin uzadığını kabul etmeye imkan bulunmamaktadır.

            Örneğin; gerçek usulde vergilendirilenlerden alınan gelir vergisinin birinci taksidinin ödeme süresinin son günü 31 Mart tarihidir. Bu tarihin resmi tatile rastlaması halinde tatili izleyen ilk iş gününün sonuna kadar yapılan ödemelerden gecikme zammı tahsil edilmemektedir.

            Ancak gelir vergisi birinci taksidinin, Mart ayını izleyen nisan ayının 30 uncu gününün resmi tatil olması nedeniyle 2 Mayıs tarihinde ödenmesi halinde; 30 Nisan tarihinin, vergi kanunlarında yazılı ödeme süresi ile bir ilgisi olmadığından, bu şekildeki ödemelerde 1 ay 2 gün üzerinden gecikme zammı hesaplanması gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

            Buna göre, resmi tatil günlerinde ilk iktisap kapsamında satışı yapılan bir araçla ilgili olarak, satışa ilişkin faturanın düzenlenmesinden önce verilen, söz konusu işleme ait (2A) Numaralı ÖTV Beyannamesinin mükellef tarafından elektronik ortamda verilmesi üzerine tahakkuk eden ÖTV’nin resmi tatilin takibeden ilk iş gününün tatil saatine kadar ödenmesi halinde gecikme zammı aranmaması gerekmemektedir. Ancak, söz konusu sürenin bitiminden sonra yapılacak ödemelerde mezkur Tahsilat Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen bölümü doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerektiği tabiidir.

            Ayrıca, bu durumda “ÖTV Ödeme Belgesi”nin, tahakkuk eden ÖTV’nin ödenmesine bağlı olarak, en erken ödeme tarihi itibariyle düzenleneceği de tabiidir.

            Bilgi edinilmesini  rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE