Top
Özelge: 7269 sayılı Kanun kapsamında tesis edildiği anlaşılan ipoteğin, terkin edilmesi işleminden harç aranılıp aranılmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9178
post-template-default,single,single-post,postid-9178,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 7269 sayılı Kanun kapsamında tesis edildiği anlaşılan ipoteğin, terkin edilmesi işleminden harç aranılıp aranılmayacağı hk.

 

T.C.

ÇANKIRI VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

19208162-HK-41

20/12/2013

Konu

:

7269 sayılı kanun kapsamında ipotek harcı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, İlçeniz … parselde bulunan … adına kayıtlı gayrimenkul üzerine … Bankası A.Ş. lehine 7269 sayılı Kanun kapsamında tesis edilen ipoteğin terkin edilmesi işleminin harçtan istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

            7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 1 inci maddesinin ilk fıkrasında, “Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.”denilmiş, Kanunun 29 uncu maddesinde, “Yıkılan, yanan veya ağır hasara uğrayan veya uğraması muhtemel olan binalarla imar planları gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailelere hak sahibi olmak şartıyla konut yaptırılır veya kredi verilir.” hükmü yer almıştır.

            Aynı kanunun 42 nci maddesinde ise, “Bu kanunun uygulanması dolayısiyle taşınmaz malların alım, satım, ipotek, tapu – kadastro işlemleri, yeniden inşa edilecek veya onarılacaklarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler ve bu kanundan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları sözleşmeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” hükmüne yer verilmiştir.

            Öte yandan, 492 Sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin ilk fıkrasında, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinden, … adına kayıtlı gayrimenkul üzerine 7269 sayılı Kanun kapsamında kullandırılan kredi için … Bankası A.Ş. lehine ipotek tesis edildiği; kredinin tamamın ödenmesi nedeniyle de tesis edilen ipoteğin terkin edilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Bu itibarla, 7269 sayılı Kanun kapsamında tesis edildiği anlaşılan ipoteğin, terkin edilmesi işleminden 7269 sayılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince harç aranılmaması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE