Top
Özelge: 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara yapılan program satışında KDV tevkifatı. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8942
post-template-default,single,single-post,postid-8942,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara yapılan program satışında KDV tevkifatı.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

84974990-130[9-2013/46]-798

29/07/2013

Konu

:

5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara yapılan program satışında KDV tevkifatı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara, kendi yazılımınız olan hukuk mevzuat programı satışında tevkifat yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başkanlık görüşümüz talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

            1 inci maddesinde; ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ ye tabi olduğu,

            6 ncı maddesinde işlemlerin Türkiye’de yapılmasını, malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını ve hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

            9 uncu maddesi ile gerekli görülen hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

            hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan konuyla ilgili olarak yayımlanan 60 No.lu KDV Sirkülerinin “2.2.2.13. 5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetvellerde Yer Alanların Hizmet Alımları” başlıklı bölümünde; “117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.13) bölümünde, KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve Tebliğde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.” denilmiştir.

            Bu çerçevede, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara yapacağınız hukuk mevzuat programı satış bedellerine ait KDV tutarı üzerinden 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.13.) bölümüne göre (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE