Top
Özelge: 36 yıllık işletme hakkı bedeline uygulanacak itfa süresi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9205
post-template-default,single,single-post,postid-9205,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: 36 yıllık işletme hakkı bedeline uygulanacak itfa süresi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.10.15.02-2010.VUK.127-884-47

13/05/2011

Konu

:

İşletme hakkı bedeline uygulanacak itfa süresi

 

 

Başkanlığımıza vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti …………………………….  arasında imzalanmış bulunan “TCDD ………….. Limanının ……… Yıl Süre İle İşletme Hakkının Devrine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi” ile ……………Limanının işletme hakkının …………….. tarihi itibariyle ……………….. ABD Doları bedelle devralındığı ve tesisin bu süre sonunda işler durumda ……………..’ye devredileceği belirtilerek, söz konusu işletme hakkı bedeli için uygulanacak faydalı ömür konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 269 uncu maddesinde; “İktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir.

Bu Kanuna göre, aşağıdaki yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir.

1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı;

2. Tesisat ve makinalar;

3. Gemiler ve diğer taşıtlar;

4. Gayrimaddi haklar.”  

hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 339, 365, 389 ve 399 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listenin “Gayrimaddi İktisadi Kıymetler” başlıklı 55 inci bölümünde; işletmenin mevcut değeri, imtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik  bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet  kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri için faydalı ömür olarak 15 yıl, normal amortisman oranı olarak da % 6,66 oranı belirlenmiştir.

Buna göre, şirketinizce …………….. ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile imzalanan imtiyaz sözleşmesine göre devraldığınız ……………… Limanının işletme hakkının iktisabı için yapılan harcamaların aktifleştirilmesi ve yukarıda zikrolunan amortisman listesinin 55 numaralı bölümü uyarınca faydalı ömür süresi 15 yıl ve amortisman oranı da %6,66 olarak dikkate alınmak suretiyle itfa olunması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE