Top
Gazete Bayiliği Faaliyetinden Dolayı Satıştan İade İşlemlerinde Form Ba-Bs Bildirimi - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8487
post-template-default,single,single-post,postid-8487,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Gazete Bayiliği Faaliyetinden Dolayı Satıştan İade İşlemlerinde Form Ba-Bs Bildirimi


T.C. 

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

63611781-105[ÖZELGE.2019-11]-E.22676

26.08.2020

Konu

:

Gazete Bayiliği Faaliyetinden Dolayı Satıştan İade İşlemlerinde Form Ba-Bs Bildirimi

 

 

  

 

İlgi özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında, gazete bayiliği faaliyetinden dolayı mükellefi olduğunuz, almış olduğunuz gazeteleri perakendeci bakkal ve marketlere satarken; satış faturanızda hem satış rakamınızın hem de satıştan iadelerinizin görünmekte olduğu ayrıca satış matrahından satıştan iade matrahının düşülüp kalan meblağ üzerinden de perakendeci karı düşüldükten sonra müşterinin nakit ödeyeceği tutarın tek faturada görünmekte olduğu belirtilmiş olup, Form Bs bildiriminde bulunurken hangi tutarı beyan edeceğiniz hususunda Defterdarlığımız görüşü istenilmektedir.

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

 

 – 227 nci maddesinde, “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir. …”,

 

– 229 uncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”,

 

– 232 nci maddesinde “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

  1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
  2. Serbest meslek erbabına;
  3. Kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara;
  4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
  5. Vergiden muaf esnafa.

 

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler. …”

 

 hükümlerine yer verilmiştir.

 

Bunun yanı sıra, mezkûr Kanun ve ilgili ikincil mevzuatta “iade faturası” şeklinde bir düzenleme yer almamakla birlikte, mal iade işlemleri de teslim kapsamında değerlendirilmekte ve Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde belgelendirilmesi aranmaktadır.

 

Diğer taraftan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirimleri yükümlülüğüne yönelik uyulacak usul ve esaslar sırasıyla 350, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle duyurulmuştur.

 

Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile yeniden belirlenmiştir. 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler” başlıklı bölümünün;

 

(1.2.1) numaralı maddesinde, “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışlarının, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

(1.2.2.) numaralı maddesinde, “Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” nun Tablo II alanında bildirilecektir.

 

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Anılan Tebliğin (1.2.4.) numaralı maddesinde ise, bir kişi veya kurumdan yapılan alışların kısmen veya tamamen iade edilmesi durumunda, bu iadelerin söz konusu kişi ve kuruma yapılan satış olarak dikkate alınacağı, aynı şekilde, bir kişi veya kuruma yapılan satışlardan bir kısmının veya tamamının iade alınması durumunda, bu iadelerin söz konusu kişi ve kurumdan yapılan alış olarak dikkate alınacağı açıklanmıştır.

 

Yukarıda yapılan hüküm ve açıklamalara göre, söz konusu gazete satışlarına istinaden düzenlenen faturaların, somut durumda olduğu gibi iade edilen gazetelere ilişkin tutarlar da dikkate alınmak suretiyle düzenlenmesi mümkün bulunmamakta olup, perakendeci bakkal ve market işletmecilerinin gazete iadelerine ilişkin olarak, işlemin mahiyetine ilişkin açıklamaya da yer vermek suretiyle, iadenin yapıldığı gazete bayisi adına fatura düzenlemeleri gerekmektedir.

 

Bununla birlikte, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde; gazete satışlarına istinaden düzenlenen faturaların Form Bs bildirimlerinize dahil edilmesi gerekmekte olup perakendeci bakkal ve market işletmecilerinin gazete iadelerine ilişkin olarak tarafınıza düzenleyeceği faturaların da Form Ba bildirimlerinize dahil edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.Source link

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE